Jaswant Chadha (Since 1969)

Manoj Kumar (Since 1994)

Lalit Khattar (Since 1997)

Jagbandhu Behara (Since 2001)

Veena Bahuguna (Since 2006)

Hemlata Rawat (Since 2011)

Rajiv Mandal (Since 2013)

Geeta Suresh (Since 2019)